Резерватот на биосфера „Бачко Подунавље“ се наоѓа на северозападниот дел на Војводина и е дел од „Европскиот амазон“, кој претставува едно од најдобро зачуваните мочуришни мочуришта на целиот тек на Дунав.

Станува збор за идниот прв прекуграничен резерват на биосфера на УНЕСКО, кој опфаќа пет држави: Австрија, Словенија, Хрватска, Унгарија и Србија.

Тие доставија заедничка номинација до УНЕСКО во рамките на програмата на оваа организација на ООН „Човекот и биосферата“, која ќе одбележи половина век постоење во 2021 година.

Дивиот свет во Европа достоен за споредба со Амазон се наоѓа во долниот тек на Мура и Драва, како и на средниот тек на Дунав на границата со Унгарија, Хрватска и Србија.

„Столб“ на овој резерват на биосфера е реката Драва, за која научниците тврдат дека е важна како пример за промена на глобалниот концепт за регулирање на површинскиот проток.

Драва извира од италијанските Алпи во Јужен Тирол. Должината на нејзиниот тек е 710 километри, од кои последните 90 се пловни.

Од Италија се влева источно преку Австрија, Словенија и Хрватска, каде делумно ја претставува хрватската граница со Унгарија.

На Долнии Михољац завртува кон Осијек, а кај Аљмаш, на границата со Хрватска и Србија, се влева во Дунав.

Нејзина најголема притока е Мура, меѓународна река чиј тек долг 480 километри поминува низ Австрија, Словенија, Хрватска и Унгарија.

Извира на австриските Алпи, а како природна граница помеѓу Меѓумурје со Словенија и Унгарија, има статус на најсеверната хрватска река.

Се влева во Драва меѓу Долна Дубрава во Меѓумурје и Леград во Подравина, кај месноста Велики Пашут, кое исто така е заштитено како посебен зоолошки резерват.

Втората најдолга река во Европа, Дунав доаѓа од Шварцвалд во Германија, преку Австрија, Словачка и Унгарија за да ги прими водите на Драва, која во својот најдолен тек ја дели Славонија од Барања.

Дел од Европскиот Амазони во Србија е резерватот на биосфера „Бачко Подунавље“.

Сместено е во северозападниот дел на Војводина претставува едно од најдобро зачувани мочуришта на целиот тек на Дунав.

Во рамките на резерватот на  биосфера „Бачко Подунавље“, кој ги опфаќа општините Сомбор, Апатин, Оџаци, Бач и Бачка Паланка на површина од 176.635 хектари, има четири заштитени подрачја: Специјален природен резерват „Горен Дунав“, Специјален природен резерват „Караѓорѓево “, Природен парк „Тиквара “, природен споменик „Шума Јунаковиќ“ и заштитеното подрачје „Букински храстик“, како и живеалиштата на националната еколошка мрежа.

Во 2017 година, УНЕСКО ја забележа „Бачко Подунавље“  во својата мрежа на резервати на биосфера, која во тоа време вклучуваше 669 области од 120 земји.

Оваа мрежа на УНЕСКО е клучна за постигнување одржлив баланс помеѓу заштитата на биолошката разновидност, зачувувањето на културните вредности и социо-економскиот развој.

Овој уникатен речен пејзаж е област со исклучителен биодиверзитет и центар на ретки природни живеалишта, како што се огромни поплавни шуми, ади и песочни речни брегови.

Поради исклучителните природни вредности, регионот Горни Дунав беше прогласен за меѓународно значајно живеалиште за птици (ИБА) во 1989 година.

Ритските шуми - дождовни шуми, ритови и мочуришта ја даваат чистата убавина во која владее ритскиот елен и педакуларен даб, кои се само еден дел од прекрасната комбинација на копнени и водни екосистеми.

Водата е живеалиште на реликтни, ретки и загрозени растителни видови (борак, ребратица, лутиче, бел и жолт лилјан, мочуришен качунак, итн.).

Горниот Дунав е дом на 55 видови риби, 11 видови водоземци, 9 видови влекачи, 230 видови птици и 51 вид цицачи, како и огромен број безрбетници, од кои фасцинантна фауна на дневни пеперутки со над 60 видови.

Најчитани вести